Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Stojadłach

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Południowa 20

Tel: 025 758-22-46

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsstojadla.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Samulik, e-mail: spstojadla@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 257582246. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście zapewniające swobodny dostęp do budynku, posiadające podjazd, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze są dostępne i szerokie, dostosowane do wózków inwalidzkich.

Dostosowanie schodów

Schody są dostępne, nie posiadają podnośników dla wózków.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma wind.

Dostępność platform

W budynku nie ma platform.

Dostępność informacji głosowych

Szkoła nie posiada dostępności informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Szkoła posiada parking z kostki brukowej. Nie ma miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Na teren szkoły można wejść z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.