Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Stojadłach

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Południowa 20

Tel: 025 758-22-46

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowyych

Inspektor Ochrony Danych

w Szkole Podstawowej im. Karynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach - Gabriel Romanyszyn

tel. nr 668-301-749 

e-mail : iod.inspektor@gmail.com

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Stojadłach, Stojadła ul. Południowa 20, tel: 25 758 22 46, mail: spstojadla@op.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach możliwy jest pod numerem tel. nr. 668-301-749 lub adresem email (adres email): iod.inspektor@gmail.com
 3. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Siedlcach
 5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach

 

Maciej Samulik